Sigurnosne mjere

Ukoliko se pri uzgoju poljoprivredne kulture koriste samo ekološki sigurna i neškodljiva  sredstva,
tada za koloniju bumbara nema problema.
                          

Međutim, ako se koriste kemijska zaštitna sredstva, bumbarske radilice ili njihovo leglo mogu biti izloženi izravnom ili neizravnom štetnom djelovanju.
  • Do izravnog djelovanja dolazi kada radilice nakon konzumiranja kontaminiranog peluda ili nektara Kebet - uzgoj i selekcija bumbara bivaju onesposobljene za let ili čak umiru. Također se pod izravnim štetnim djelovanjem smatra situacija kada onečišćeni pelud ili nektar bivaju uneseni u košnicu, pa nakon konzumiranja takove hrane ugibaju radilice, njegovateljice legla, trutovi, matice, i same ličinke legla.
  • Pod neizravnim djelovanjem podrazumijevamo situaciju kada radilice ignoriraju i prestaju posjećivati cviječe pošto mu je korišteno kemijsko sredstvo bitno promijenilo miris peluda ili aromu nektara.
Prije svakog tretiranja biljaka, potrebno je bumbare u košnicu pospremiti po uputama u puštanje/pritvaranje bumbara.
 
Zadržimo ih u košnici koristeći se vratašcima za reguliranje otvora Kebet - uzgoj i selekcija bumbarakošnice, tako da zatvorimo dvosmjerni i oslobodimo jednosmjerni otvor, povlačenjem šibera/vratašca u lijevi položaj.
 
To treba učiniti oko dva sata prije tretiranja, kasno poslijepodne. Tretiranje obaviti taj isti dan, a ponovno puštanje bumbara učiniti ovisno o korištenom sredstvu.
 
Sistemski pesticidi (biljka ih koristi preko korijena ili lista) imaju produženo djelovanje. Ako cvijet biljke uz pelud luči i nektar, mogući su veći problemi i štete za sve članove kolonije (radilice, matice, ličinke i trutovi).
 
U slučaju da cvijet biljke luči samo pelud, (paradajz) tada će štetni utjecaji takvih pesticida biti manji.